Aktuality
Podání přiznání k dani z příjmů za rok 2019 do 18. 8. 2020 a další úlevy na dani z příjmů (LIBERAČNÍ BALÍČEK III)

15 / 06 / 2020

Přiznání k dani z příjmů za rok 2019 jak fyzických, tak právnických osob lze bez jakýchkoliv sankcí podat a daň uhradit do 18. 8. 2020. Tato úleva se však netýká těch právnických osob, jejichž zdaňovacím obdobím je hospodářský rok. Dále se tato úleva netýká subjektů, jejichž správcem daně je Specializovaný finanční úřad. Tyto subjekty mohou o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání požádat individuálně.

Na základě rozhodnutí ministryně financí, které je zveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 9/2020, dochází totiž k prominutí sankcí vyplývajících z podání přiznání a úhrady daně po zákonném termínu (1. 4. 2020 nebo 1. 7. 2020). Pokud tedy bude přiznání podáno a daň uhrazena (připsána na účet správce daně) nejdéle 18. 8. 2020, pak jsou pokuta za pozdní podání přiznání i úrok z prodlení za pozdní úhradu automaticky prominuty. Nebude-li nejzazší termín 18. 8. 2020 dodržen, pak obě sankce (pokuta i úrok) budou počítány od původního dne zákonné lhůty (tj. od 1. 4. 2020 nebo 1. 7. 2020).

Prominutí sankcí na základě rozhodnutí ministryně financí za pozdní podání se týká i pozdního podání oznámení o osvobozeném příjmu fyzických osob, bude-li oznámení podáno nejdéle do 18. 8. 2020. Obdobně se promíjí pokuta za pozdní podání vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti vybírané srážkou formou záloh podávané zaměstnavatelem, pokud bylo vyúčtování podáno do 31. 5. 2020.

Fyzickým osobám, které v důsledku změny způsobu uplatňování výdajů nebo z důvodu zahájení účtování v roce 2019 měly povinnost podat dodatečné daňové přiznání za rok 2018, jsou též prominuty sankce za pozdní podání tohoto dodatečného přiznání a úhradu této daně, ovšem jen pokud je do 18. 8. 2020 přiznání podáno a daň uhrazena.

Novinky - výpis všech