Aktuality




Změny zákoníku práce od 01.10.2023

05 / 10 / 2023

Přehled nejdůležitějších změn od 1.10.2023

Práce na dálku

Podmínky práce na dálku musí definovat písemná dohoda definující parametry a podmínky práce mimo kancelář – pracoviště. Smlouva musí obsahovat přesnou definici ukončení práce na dálku, za jakých podmínek práce na dálku končí a přesný rozvrh práce. Nově bude třeba také vyřešit náhrady spojené s prací na dálku. Jestliže se zaměstnavatel se zaměstnancem dohodnou na paušální náhradě, půjde v souladu s vyhláškou MPSV č. 299/2023 Sb. minimálně o částku 4,60 Kč za každou započatou hodinu práce na dálku.

Novela ukládá zaměstnavatelům povinnost umožnit zaměstnanci pečujícímu o dítě mladší 9 let či kupříkladu těhotné zaměstnankyni výkon práce mimo pracoviště zaměstnavatele, pokud tomu nebrání vážné provozní důvody.

Změny u DPP a DPČ

Novým právem pro dohodáře je právo na volno z důvodu všech přípustných překážek v práci na straně zaměstnance (například návštěva lékaře nebo účast na pohřbu). Nicméně tato doba nebude nárokem na náhradu odměny, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodne jinak. Překážky v práci budou však brány v úvahu při výpočtu odpracované doby pro účely dovolené.

Zaměstnancům pracujícím na DPP/DPČ nově náleží také příplatky za práci ve svátek, noční práci, práci ve ztíženém pracovním prostředí a práci o víkendu.

Zaměstnavatel musí informovat zaměstnance o rozvrhu pracovní doby nejméně 3 dny před začátkem směny nebo pracovního období, pokud se strany nedohodnou na jiném termínu.

Zaměstnanec, který za posledních 12 měsíců odpracoval u zaměstnavatele alespoň 180 dní na základě DPP nebo DPČ, má možnost písemně požádat o zaměstnání v pracovním poměru. Zaměstnavatel má povinnost odpovědět na tuto žádost do měsíce. 

V případě, že zaměstnanci na DPP/DPČ bude doručena výpověď bez uvedení důvodu, a zaměstnanec bude mít důvodné podezření, že byla dána, jelikož se domáhal svých práv (dle § 77 odst. 7 zákona č. 252/2006 Sb., zákoník práce), může zaměstnavatele požádat o odůvodnění výpovědi. Zaměstnavatel bude pak povinen bez zbytečného odkladu písemně informovat zaměstnance o důvodech výpovědi.

Nepřetržitý odpočinek v týdnu

Zaměstnavatel je povinen zaměstnanci poskytnout nepřetržitý denní odpočinek v trvání alespoň 11 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích a mladistvému zaměstnanci v trvání alespoň 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích.

Informační povinnost zaměstnavatelů

Jestliže pracovní smlouva neobsahuje údaje o právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru, ukládá zákoník práce zaměstnavateli povinnost informovat o nich zaměstnance písemně do 7 kalendářních dní.

Rodičovská dovolená

Zaměstnanec je povinen podat písemnou žádost o rodičovskou dovolenou alespoň 30 dnů před datem nástupu na dovolenou. Tato žádost bude také obsahovat informace o plánované délce rodičovské dovolené a bude možné ji podat opakovaně, pokud se situace změní.

Elektronické doručování

K elektronickému vzdálenému podepsání a doručování důležitých dokumentů je nezbytné splnit poměrně přísné podmínky - doručit písemnosti zaměstnanci do vlastních rukou, dle § 334 zákoníku práce a dále. Novela provádí zužování seznamu důležitých dokumentů, což umožní některé z nich doručovat bez dodržení dřívějších přísných kritérií. Přísnější pravidla pro doručování budou nadále platit pouze pro:

  • doručování výpovědí, okamžitých zrušení, ukončení ve zkušební době a jiných dokumentů týkajících se ukončení pracovního poměru nebo DPP/DPČ (s výjimkou dohod o ukončení pracovního poměru a DPP/DPČ),
  • doručení odvolání z funkce vedoucího zaměstnance nebo rezignace na tuto pozici,
  • zasílání mzdových a platových výměrů.

Doručování dokumentů zaměstnavatelem zaměstnanci bude jednodušší i v dalších ohledech. Namísto povinnosti, aby zaměstnanec potvrdil doručení uvedených dokumentů prostřednictvím elektronické sítě nebo služby elektronických komunikací, bude nově platit fikce doručení po 15 dnech od dodání těchto dokumentů, v případě datové schránky se jedná o 10 dnů. Elektronické doručování zaměstnanci bude možné pouze za podmínky, že zaměstnanec dá svůj souhlas v samostatném písemném prohlášení a uvede elektronickou adresu pro tento účel, která není v současné evidenci zaměstnavatele.

Tímto způsobem by mělo být uzavírání pracovních smluv nebo dohod o ukončení pracovních vztahů administrativně jednodušší pro obě strany. Pokud budou pracovní smlouvy, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti uzavřeny prostřednictvím elektronické sítě nebo služby elektronických komunikací, bude zaměstnavatel povinen zaslat kopii těchto dokumentů na elektronickou adresu zaměstnance, která není v evidenci zaměstnavatele, a zaměstnanec bude mít právo písemně odstoupit od těchto dokumentů od okamžiku jejich uzavření, nejpozději však do 7 dnů ode dne doručení.

Novela zákoníku práce také usnadní doručování dokumentů zaměstnancem zaměstnavateli prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací bez požadavku na uznávaný elektronický podpis zaměstnance, což bylo dříve prakticky nemožné.

Novinky - výpis všech