účetní a
daňové
poradenství

Nová pravidla pro daňový odpočet na výzkum a vývoj

19. 06. 2019

12. března byla Poslaneckou sněmovnou schválena novela zákona o daních z příjmů, která mimo jiné mění též pravidla pro uplatňování daňového odpočtu na výzkum a vývoj.

Pozměňovací návrhy Senátu ČR nebyly akceptovány. Nová pravidla budou účinná již od 1. dubna 2019.

Návrh novelizovaných ustanovení vznikl v reakci na doporučení pracovní skupiny vytvořené pod vedením Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace. Cílem novely je odstranění nejistot u poplatníků uplatňujících odpočet na výzkum a vývoj (dále jen "VaV"). na straně jedné a zároveň zamezení zneužívání tohoto nástroje na straně druhé. Od roku 2005, kdy byla zavedena možnost uplatnit odpočet na VaV do zákona o daních z příjmů, se jedná o historicky první koncepční úpravy celého systému.

Co konkrétního novela v oblasti VaV přináší?

V prvé řadě se jedná o zavedení institutu "oznámení o záměru odečíst od základu daně odpočet na podporu VaV" (dále jen "Oznámení"). V souvislosti s tím, že se též mění celý proces uplatnění odpočtu. V termínu, kdy bylo nutné podle současných pravidel schválit Projekt VaV, bude podle novelizované úpravy nutné oznámit záměr uplatnit odpočet příslušnému finančnímu úřadu. Tato oznamovací povinnost nemá specifickou procesní úpravu, a proto ji většina poplatníků bude pravděpodobně řešit zasláním standardizovaného textu Oznámení prostřednictvím datové schránky poplatníka. Obsahem Oznámení bude název projektu VaV vystihující jeho obecné zaměření a základní identifikační údaje o poplatníkovi.

Je důležité upozornit, že zavedení Oznámení neruší povinnost zpracování Projektu VaV. Ten musí být podle novely vypracován a schválen nejpozději ve lhůtě pro podání řádného daňového přiznání, a to i za situace, kdy by za dané období nebyl nakonec odpočet uplatněn z důvodu nízkého základu daně nebo daňové ztráty. I Pojekt VaV dozná procesních a obsahových změn. Vedle změny termínu pro jeho schválení bude nově terminologicky označen jako "Projektová dokumentace" a ubyde u něj povinnost uvádět místo schválení a omezení, že schválení může učinit pouze statutární zástupce poplatníka. Naopak bude nutné dodžet podmínku shody názvu projektu uvedeného v Oznámení a příslušného názvu projektu uvedeného v Projektové dokumentaci.

Jelikož bude nově Projektová dokumentace většinou zpracována několik měsíců po konci zdaňovacího období, dá se očekávat větší důraz finanční správy na obsahovou stránku a dostatečnou konkrétnost dokumentu. Vedle toho bude poplatník podle novely povinen evidovat změny skutečností uvedených v Projektové dokumentaci, ke kterým dojde po jejím schválení.

Doporučení

- Počítat s tím, že Název a Cíle uvedené v Projektové dokumentaci nebude možné po dobu řešení projektu měnit.

- Důkladně si promyslet název projektu VaV uvedeného v Oznámení s vědomím, že bude nutné ho dodržet i následně v Projektové dokumentaci.

- Nepodcenit začátek řešení projektu VaV. V případě, že včas nepodáte Oznámení týkající se konkrétního projektu VaV na příslušný finanční úřad, veškeré náklady vynaložené po tomto datu nebude možné v rámci daňového přiznání uplatnit.

- Jelikož novela vstupuje v účinnost v průběhu kalendářního roku, je nutné věnovat zvýšenou pozornost přechodným ustanovením a správně určit, zda se na situaci ve vaší společnosti vztahují podmínky úpravy "po staru", novelizovaná ustanovení nebo si můžete mezi oběma režimy zvolit sami s ohledem na možnost a také případně výhodnost u každé konkrétní situace (projektu).Novinky