Aktuality
Jaké daňové změny čekají podnikatele v roce 2023?

07 / 11 / 2022

Změny týkající se DPH

Hlavní změnou v oblasti DPH bude navýšení limitu pro vznik plátcovství ze současného 1 mil. Kč nově na 2 mil. Kč. Hlavním smyslem této změny je snížení administrativy na straně daňových poplatníků.

Nově se nebudou muset podnikatelé registrovat k DPH, když jejich obrat za 12 po sobě jdoucích měsíců přesáhne hranici 1 milionu korun, tato částka je v platná už od roku 2004, kdy ČR vstoupila do EU. Od 1. 1. 2023 se má totiž tato hranice zvednout na 2 miliony korun. Podnikatelé, kteří nechtějí zůstat plátci daně z přidané hodnoty, se budou muset od daně odregistrovat.

Nic ale nebrání podnikatelům v plátcovství DPH zůstat dobrovolně i po navýšení limitu na 2 miliony. Pro plátcovství se často rozhodují ti podnikatelé, kteří obchodují s jinými podnikateli, kteří jsou rovněž plátci DPH.

 

Změny by se měly týkat i kontrolního hlášení, a to v oblasti výzev k jeho podání a pokut za porušení souvisejících povinností. Mělo by dojít k celkovému změkčení sankcí a umožnění daňovým poplatníkům reagovat na výzvy v delších lhůtách. Konkrétní dopady by měly být následující:

  • redukce pokut v případě pozdního podání, resp. nepodání kontrolního hlášení pro živnostníky a společnosti s ručením omezeným, v nichž je fyzická osoba jediným společníkem;
  • prodloužení lhůty pro podání následného kontrolního hlášení na 17 kalendářních dnů ode dne dodání výzvy.

 

Změny v dani z příjmu

V rámci zákona o daních z příjmů bude upraven zejména horní limit pro vstup do režimu paušální daně, a to opět z 1 mil. Kč na 2 mil. Kč. Tato změna souvisí s výše zmíněnou změnou v oblasti DPH. Nově budou pro zájemce o paušální daň zavedena 3 pásma podle charakteru a výše příjmu daňového poplatníka.

Další změna zahrnuje prodloužení mimořádných odpisů i na majetek pořízený v letech 2022 a 2023.

Daňový řád bude novelizován pouze technicky ve vztahu k povinnosti podávat určité formuláře elektronicky.

 

Datová schránka pro všechny OSVČ

Povinnost mít zřízenou datovou schránku mají prozatím pouze právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, to se má ale již brzy změnit.

Od roku 2023 bude všem OSVČ povinně zakládána datová schránka. Živnostníci tak již nebudou moci podávat daňová přiznání osobní formou, ale budou muset využít svých datových schránek. Novela zákona má zamezit zbytečné administrativní zátěži a ulevit tak úředníkům na finančních úřadech. Zároveň vede tento krok k posílení digitalizace mezi státní správou a občanem.

Ministerstvo financí bude ovšem zřizovat datové schránky i nepodnikatelům. Například tehdy, když nepodnikatel podá daňové přiznání a podepíše jej svojí bankovní identitou. V takové situaci Ministerstvo financí uzná, že daná osoba má dostačující digitální kompetence, a zřídí jí automaticky datovou schránku, na což bude upozorněna e-mailem.

Od doby, kdy se podnikatelům zřídí datová schránka, mají povinnost ji využívat k veškeré komunikaci s finančním úřadem, to stejné platí i pro samotný finanční úřad. Jestliže živnostník datovou schránku nevyužije a podá formulář osobně, hrozí mu pokuta až 1000 Kč v případě, že neodstraní „vadu podání“ ani po výzvě finančního úřadu.

 

Zvýšení limitu pro podání daňového přiznání

Další výraznou změnou v roce 2023 je navýšení limitu pro podání daňového přiznání. V současné době nemusí podnikatelé podávat daňové přiznání v případě, že jejich příjem za kalendářní rok nepřesáhl hranici 15 000 Kč. Tato hranice je v ČR zavedená už pěknou řádku let, a to od roku 2003. Od roku 2023 se hranice pro povinné podání daňového přiznání zvýší na 25 000 Kč.

Zároveň se toto navýšení dotkne i osob v paušálním režimu, kteří do limitu 25 000 Kč mohou mít příjmy z jiné než podnikatelské činnosti a tyto příjmy nebudou muset nikam uvádět.

 

Změny v paušální dani

Rozporuplnou novinkou je novelizace zákona o paušální dani. Přihlášení do systému paušální daně umožňuje podnikatelům zbavit se administrativní zátěže, která s podnikáním souvisí. Nemusejí totiž podávat daňová přiznání ani přehledy na zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení.

Od 1. 1. 2023 má tento systém projít velkou obměnou. Jaké změny nás od tohoto data v paušální dani čekají? Podnikatelé budou odvádět takovou výši daně dle toho, do kterého ze tří pásem budou svými příjmy zapadat.

  1. pásmo s měsíční paušální daní 5994 Kč

Pásmo odpovídá současnému měsíčnímu odvodu na daních pro podnikatele v režimu paušální daně. Tato částka se bude nadále týkat podnikatelů s příjmy do 1 mil. Kč nebo podnikatelů s příjmy do 1,5 mil. Kč, pokud 75 % z těchto příjmů tvoří příjmy, na které lze uplatnit výdaje ve výši 80 % nebo 60 %.

Do první skupiny budou patřit i podnikatelé, jejichž příjmy jsou do výše 2 mil. Kč a 75 % těchto příjmů tvoří příjmy, k nimž jdou uplatnit výdaje ve výši 80 %.

  1. pásmo s měsíční paušální daní 16 000 Kč

Do druhého pásma budou spadat podnikatelé, jejichž příjem nepřekročil hranici 1,5 mil. Kč.

Dále druhého pásma využijí podnikatelé s příjmem do 2 mil. Kč, pokud 75 % z těchto příjmů tvoří příjmy, na které lze uplatnit výdaje ve výši 80 % nebo 60 %.

  1. pásmo s měsíční paušální daní 26 000 Kč

Třetí pásmo je určené pro podnikatele, jejichž příjem za poslední zdaňovací období nepřesáhne limit 2 milionů korun a nebudou spadat do předešlých kategorií.

Novinky - výpis všech