Aktuality
Postup u stávajících DPP a výše odměny pro nové povinné hlášení od července 2024

12 / 06 / 2024

U dohod o provedení práce se od poloviny roku významně mění povinnosti zaměstnavatelů. Nejde jen o oznamování nástupu všech DPP, ale i o hlášení příjmů.

Novinka u dohod o provedení práce brzy završí legislativní proces. Novelu s číslem sněmovního tisku 570, která změnu přináší (respektive její pozměňovací návrh), prezident podepsal 7.6.2024 a čeká se na  vyhlášení ve Sbírce listin. Zaměstnavatelé se musí s novým postupem nejen seznámit, ale princip oznamování dohod také pochopit.

Oznámení o nástupu/skončení zaměstnání na DPP

Od července 2024 se mění systém oznamování nástupu zaměstnanců na dohody o provedení práce. Zaměstnavatelé budou povinně hlásit nástup zaměstnance i skončení dohody o provedení práce bez ohledu na výši zúčtované odměny. Oznamovat se tak budou i dohody o provedení práce (DPP), které účast na důchodovém pojištění nezaloží. Zaměstnavatel sám rozhodne, zda bude oznámení provádět dosavadním formulářem využívaným pro veškerá zaměstnání, tj. Oznámení o nástupu do zaměstnání (eventuálně skončení) nebo oznámí nástup či skončení zaměstnání spolu s odesláním takzvaného Výkazu DPP.

Jde o nový elektronický formulář Výkaz příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnancům činným na základě dohody o provedení práce. Zaměstnavatel bude tento formulář odesílat za každý měsíc, ve kterém zaměstnával zaměstnance na dohody o provedení práce (DPP).

Hlásit se budou i „nulové“ dohody

Jak již bylo zmíněno, zaměstnavatel může oznámení o nástupu či skončení zaměstnání na DPP učinit i dosavadním formulářem Oznámení o nástupu. Přesto bude vždy nejpozději do dvacátého dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém zaměstnával zaměstnance činné na základě dohody o provedení práce, předkládat příslušné územní správě sociálního zabezpečení nový Výkaz DPP. Výkazem sdělí předepsané údaje o těchto zaměstnancích. Půjde o souhrnný formulář odeslaný prostřednictvím mzdového softwaru, eventuálně za jednotlivé zaměstnance prostřednictvím ePortálu pro zaměstnavatele.

To se samozřejmě týká i malých zaměstnavatelů, kteří občas někoho zaměstnají na dohodu o provedení práce, bez ohledu na výši zúčtovaného příjmu. Jak pro server Podnikatel.cz vysvětlila Tereza Koukolová za Českou správu sociálního zabezpečení, pokud zaměstnavatel v určitém měsíci nezúčtuje svým zaměstnancům žádné příjmy, nemá obecně povinnost podat „nulový“ Přehled o výši pojistného (je však vhodné tuto skutečnost sdělit OSSZ, resp. OSSZ by zaměstnavatele vyzvala, aby přehled předložil nebo sdělil, že nemá povinnost jej předložit). V případě, že bude mít zaměstnavatel pouze zaměstnance na DPP, kterým v daném měsíci nevznikne účast na pojištění (zaměstnanec nebude mít žádné příjmy nebo příjem pod limitem rozhodné částky), pak za tento měsíc zaměstnavatel přehled logicky podávat nebude.

U nového formuláře Výkazu DPP je to jiné. Povinnost se týká všech zaměstnanců na základě dohody o provedení práce, kteří začali pro zaměstnavatele vykonávat práci (nastoupili do zaměstnání). "U zaměstnance na DPP bude třeba podávat Výkazy za všechny měsíce v období od nástupu do zaměstnání do skončení zaměstnání, a to i za měsíc/e, ve kterých případně byl nulový příjem," uzavřela Tereza Koukolová.

Povinná registrace zaměstnavatelů

Zákon obsahuje rovněž důležité přechodné ustanovení. Zaměstnavatel, který zaměstnával zaměstnance činného na základě dohody o provedení práce přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je povinen, trvá-li toto zaměstnání i ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, přihlásit se do registru zaměstnavatelů nejpozději do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, není-li již do registru zaměstnavatelů přihlášen. Znamená to, že všichni zaměstnavatelé zaměstnávající zaměstnance v rámci dohod o provedení práce (i kdyby šlo o částky nezakládající účast na nemocenském pojištění) budou od července 2024 povinně coby zaměstnavatelé registrováni u České správy sociálního zabezpečení.

Jestliže budou již v měsíci červenci zaměstnávat zaměstnance na dohody o provedení práce, musí se nejpozději 30. 7. 2024 u ČSSZ zaregistrovat. Česká správa sociálního zabezpečení jim následně přidělí variabilní symbol, prostřednictvím kterého mohou odesílat Oznámení o nástupu a Výkaz DPP, eventuálně současně s Výkazem DPP ohlásí i nástup zaměstnanců na tyto dohody (využijí pouze jeden formulář). Výkaz se následně odesílá za každý kalendářní měsíc až do skončení posledního zaměstnance na dohodu o provedení práce. Při dosažení rozhodné částky (vzniku účasti zaměstnance na pojištění) vyplní a odešlou také Přehled o vyměřovacím základu a výši pojistného.

Stávající DPP bude nutné „dohlásit“

Nové povinnosti se týkají nejen DPP s nástupem od data účinnosti změny, tj. od 1. července 2024, ale i stávajících dohod, tedy dohod sjednaných před datem účinnosti, ale pokračujících do měsíce července. Dohody, které skončily před datem účinnosti, zaměstnavatel nepřihlašuje.

Příklady:

    DPP s nástupem 2. května byla ukončena 31. května 2024, zúčtovaná odměna v měsíci květnu 8000 Kč. Dohodu zaměstnavatel nijak neoznamuje.

    DPP s nástupem 5. května s pravidelnou měsíční odměnou 5000 Kč dosud nebyla ukončena, trvá i v měsíci červenci. Zaměstnavatel oznámí nástup zaměstnance k datu 5. května 2024 a za každý kalendářní měsíc až do jejího ukončení odešle Výkaz DPP. Poprvé za měsíc červenec.

    DPP s nástupem 4. června s odměnou 12 000 Kč dosud nebyla ukončena, trvá i v měsíci červenci. Zaměstnavatel již za měsíc červen oznámil nástup DPP, jelikož dle stávajících podmínek založila účast na nemocenském (a tím i důchodovém) pojištění. Od měsíce července bude až do ukončení dohody za každý měsíc odesílat Výkaz DPP. Nástup zaměstnance znovu neoznamuje, bylo již oznámeno.

Novinky - výpis všech