účetní a
daňové
poradenství

Informace o zpracování osobních údajů

Správcem osobních údajů je zaměstnavatel, na jehož pokyn jsem vyplnil osobní dotazník a u něhož má vzniknout pracovně právní nebo obdobný vztah s mou osobou. Zpracovatelem osobních údajů je obchodní korporace UDP AUSTRIA, s.r.o., IČ: 48397211 se sídlem Hálkova 171/2, Olomouc, PSČ 779 00, info@udpa.cz.

Zpracovatel zpracovává mé osobní údaje v rozsahu: titul, jméno, příjmení, rodné přijmení, další příjmení, adresa bydliště, telefonní číslo, e-mail, číslo účtu, kód banky, datum narození, místo narození, národnost, státní občanství, pohlaví, stav, rodné číslo, číslo průkazu totožnosti a typ, místo výkonu práce, zdravotní pojišťovna, funkce u zaměstnavatele, druh pracovního poměru, datum vstupu do zaměstnání, datum odchodu ze zaměstnání, druh mzdy, základní hrubá mzda, způsob výplaty mzdy, rozvrh pracovní doby, nárok na dovolenou v týdnech, druh důchodu, datum přiznání důchodu, měsíční výši důchodu, kvalifikaci, předešlý zaměstnavatel, počet vyživovaných osob a souběžný zaměstnavatel.

Zpracovatel zpracovává mé osobní údaje výhradně za účelem splnění smluvně ujednaného závazku mezi Zpracovatelem a Správcem spočívajícího ve zpracování personální agendy a mezd Správce.

Zpracovatel má oprávnění kontaktovat mou osobu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).

Zároveň beru na vědomí, že do účinnosti GDPR (tj. do 25. 5. 2018) jsou údaje poskytovány v režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.Jsem si vědom(a) toho a uděluji souhlas s tím, že Zpracovatel může mnou poskytnuté osobní údaje (v rozsahu uvedeném výše) poskytnout k případnému dalšímu zpracování osobních údajů dalším zpracovatelům, kteří zpracovávají osobní údaje pro Zpracovatele a poskytují záruky vhodného a řádného zpracování osobních údajů a dále náležitou ochranu osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

Osobní údaje poskytnuté Zpracovateli, budou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu se Správcem (zaměstnavatelem) a poté po dobu nutné archivace v souladu s platnými právními předpisy České republiky.

Dále tímto prohlašuji, že jsem si vědom(a) svého práva na informace o zpracování mých osobních údajů (zejména informace o kategorii zpracovávaných osobních údajů, účelu, způsobu a době zpracování a případných příjemcích osobních údajů), práva požadovat od Zpracovatele přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz (zejména nesprávných, neúplných a neaktuálních osobních údajů) práva podat stížnost u dozorového úřadu. Jsem srozuměn/a s tím, že ode dne 25. 5. 2018 mám dále i právo na přenositelnost mých osobních údajů k novému Zpracovateli osobních údajů, právo na omezení zpracování.

Zároveň prohlašuji, že mnou poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé, poskytl/a jsem je zcela svobodně, vědomě, dobrovolně a jsem si vědom/a toho, že jejich poskytnutí je nezbytné k realizaci shora uvedené služby.