Online dotazník


Zaměstnavatel

název zaměstnavatele


Pracovní poměr

viz. nápověda níže

od kdy zaměstnanec skutečně práci vykonává

datum, kdy bude pracovní poměr ukončen

vyberte jednu z možností: měsíční, časová, úkolová, bez úvazku

vyberte jednu z možností: hotově, na účet

vyplňte pouze v případě, že máte souběžné zaměstnání


Zaměstnanec

II. pilíř

II. pilíř

III. pilířNápověda:

Druhy pracovních poměrů:
HPP = hlavní pracovní poměr
VPP = vedlejší pracovní poměr
NV = nepravidelná výpomoc
DPC = dohoda o pracovní činnosti
DPP = dohoda o provedení práce

Informace pro zaměstnance:

Zaměstnanec je povinen do 8 dnů po vstupu do zaměstnání předložit zaměstnavateli zápočtový list z předchozího zaměstnání, popřípadě potvrzení o vedení uchazeče na Úřadu práce. V případě nesplnění této povinnosti si je zaměstnanec vědom, že mu v případě nemoci nebudou vypláceny dávky nemocenského pojištění.

Pokud zaměstnanec neuplatňuje slevu na dani u jiného zaměstnavatele, může si o ni do konce měsíce, ve kterém vznikl pracovní poměr formou Prohlášení poplatníka požádat. Pokud pracovní poměr vznikl v průběhu měsíce, je nutné na tento měsíc, v případě žádosti o slevu na dani, doložit, že tato sleva nebyla již uplatněna u předchozího zaměstnavatele.

V případě žádosti o daňové zvýhodnění na vyživované dítě je nutné doložit, že tato sleva není vyplácena druhému z rodičů dítěte.

V případě žádosti o slevu na dani z důvodu studia, doložte prosím doklad o studiu.

V případě žádosti o slevu z důvodu ZTP popř. ZTP-P, a to i v případě uplatnění této slevy na dítě, popř. na druhého z manželů, doložte platné rozhodnutí o uznání ZTP / ZTP-P.

Zaměstnanci, který v daném období nedosáhne alespoň minimální mzdy (např. z důvodu zkráceného úvazku), bude sraženo ze mzdy zdravotní pojištění do výše minimální mzdy, a to následovně: z hrubého výdělku dosaženého za vykonanou práci mu bude sraženo 4,5% (zbylých 9% hradí zaměstnavatel), z rozdílu mezi minimální mzdou a hrubým výdělkem za vykonanou práci bude zaměstnanci sraženo celých 13,5%.

K této srážce nedojde, pokud zaměstnanec doloží písemné potvrzení jiného zaměstnavatele, že za zaměstnance je odváděno pojistné alespoň z minimální mzdy.

Uděluji / Neuděluji* výslovný souhlas svému zaměstnavateli v souladu s § 13c, zákona č.53/2004 Sb. s uváděním svého rodného čísla i na písemnostech, které nejsou formuláři státní správy a pojišťoven podle § 13 téhož zákona.

Prohlašuji, že výše uvedené informace jsou pravdivé a úplné.

* Pro odeslání formuláře musíte souhlasit se zpracováním osobních údajů.

Modul: Online dotazník